1. Algemeen

  • Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of verkoop van goederen met de klant en worden verondersteld gekend te zijn door de klant.  De toepassing van algemene voorwaarden van de klant wordt steeds uitgesloten.
  • Deze algemene voorwaarden annuleren en vervangen alle eerdere overeenkomsten, voorstellingen, discussies of onderhandelingen, zij het schriftelijk of mondeling.
  • Indien ten gevolge van een overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden onderhevig is, een andere overeenkomst wordt afgesloten met dezelfde klant zonder verwijzing naar enige algemene voorwaarden, zal die overeenkomst verondersteld worden eveneens aan deze algemene voorwaarden onderhevig te zijn.
  • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden slechts aanvaard indien ze schriftelijk tussen partijen werden overeengekomen.
 2. Offerte / aanbieding / bestelbon

  • Alvorens een offerte uit te brengen zal partij LIFE IS BETTER AT THE POOL BV, hierna partij LBP genoemd, zich op de hoogte stellen van alle relevante informatie die verband houdt met het uit te voeren werk of de te leveren goederen en heeft de klant de plicht om deze informatie te verstrekken.
  • Alle offertes zijn schriftelijk, vrijblijvend en gelden voor een periode van 20 dagen, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen partijen.
  • De offerte is beperkt tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is opgenomen.  Alle werken en leveringen die niet in de offerte zijn opgenomen en uitgevoerd worden, zullen als meerwerk aan de klant aangerekend worden
  • Partij LBP is slechts aan een offerte gebonden indien deze door de klant binnen de voornoemde periode van 20 dagen schriftelijk werd aanvaard, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen partijen, in welk geval er eveneens kan gesproken worden van een  bestelbon.
  • Indien de aanvaarding op bepaalde punten afwijkt van de offerte, is partij LBP niet gebonden aan de afwijkingen, tenzij de afwijkingen schriftelijk door partij LBP werden aanvaard.
 3. Uitvoering van werken

  • Partij LBP voert elke overeenkomst uit naar best vermogen, te goeder trouw en volgens de regels van de kunst.
  • De klant verbindt er zich toe voor de aanvang van de werken aan partij LBP een plan te overhandigen waarop alle noodzakelijke informatie zoals ondermeer aanwezige nutsleidingen. putten en dergelijke duidelijk is aangegeven.  Indien een dergelijk plan niet wordt overgemaakt aan partij LBP heeft partij LBP het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan te rekenen.
  • Indien het plan niet werd overhandigd, of incorrecte of onvolledige informatie verstrekt werd, kan partij LBP onmogelijk aansprakelijk worden gesteld voor welk danige schade die zou kunnen worden aangericht aan onder andere mest- , kelder- , regen- en zinkputten, septische putten, gas(olie)leidingen, citernes. elektriciteit, telefoon- , TV-,  internet- en waterleidingen,  funderingen, gevels, muren, gebouwen (deze lijst is geenszins limitatief).
  • De klant heeft tevens de verplichting om alle bijkomende nuttige informatie te verschaffen op vraag van partij LBP.
  • De klant is steeds aansprakelijk voor schade t.a.v. goederen van derden die geleden wordt ingevolge uitgevoerde werken.  De klant zal de toegang tot de plaatsen, waar door partij AT wordt gewerkt, verbieden voor derde personen.  Dat geldt ook voor de plaatsen waar, ingevolge geleverde werkzaamheden, de bewerkte bestanddelen nog niet volledig zijn afgewerkt.
  • Bij de uitvoering van de werken zal partij LBP toezien op een ecologisch verantwoorde verwijdering van afval- en reststoffen, uitgezonderd het afvoeren van uitgegraven grond.  De kosten en taksen ingevolge het verwijderen, vervoeren, verwerken of stockeren van materialen en afvalstoffen, afbraakmaterialen en dergelijke, tijdens of naar aanleiding van de uitvoering van werken zijn ten laste van de klant, tenzij anders werd overeengekomen tussen  partijen in de offerte.
  • Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen partijen steeds in onderling overleg en schriftelijk de uit te voeren werkzaamheden aanvullen.  Indien deze wijziging een prijsverhoging met zich meebrengt, zal partij LBP de klant daarover inlichten
  • Indien een uitvoeringstermijn is aangegeven, dan is deze slechts indicatief en niet bindend. Een overschrijding kan bijgevolg nooit aanleiding geven tot annulatie van een bestelling, laattijdigheids boetes of enige schadevergoeding.
  • Partij LBP behoudt zich het recht voor om bepaalde werken in haar opdracht door derden te laten uitvoeren.
 4. Leveringen

  • Alle leveringen door partij LBP zijn apart te betalen, voor zover deze niet zijn opgenomen in een offerte of bestelbon voor de uitvoering van een werk, onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en / of aanbrengen.
  • Partij LBP staat in voor een levering van goederen die overeenstemmen met de omschrijving in de offerte of bestelbon.
  • Het risico voor de goederen wordt over gedragen op de klant bij de levering.
  • Indien een leveringstermijn is aangegeven werd, is deze slechts indicatief en niet bindend, zodat een vertraging in de levering geen aanleiding kan geven tot terugbetaling, laattijdigheids boetes of enige schadevergoeding.  Een vertraging in de levering geeft de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden en zich bij derden voor rekening van partij LBP te bevoorraden of partij LBP te verplichten de goederen te leveren van een andere firma.
  • Wijziging van bestelling door de klant is slechts mogelijk onder voorbehoud.  Een eventuele meerprijs daarvoor zal aan de klant worden aangerekend.  Na het plaatsen van de officiële bestelling worden de goederen gereserveerd bij de leveranciers.  Alle aanpassingen van de bestelde goederen na de officiële bestelling zijn onder voorbehoud.  De meerprijs die kan ontstaan door de bestelde goederen te wijzigen valt ten laste van de klant.
  • Bestelde goederen kunnen niet geweigerd worden door de klant en blijven dan ook volledig betaalbaar.
  • Het werk wordt als beëindigd of opgeleverd beschouwd wanneer het volledig is uitgevoerd en daarvan uitdrukkelijk aan de klant mededeling is gedaan.
  • Indien enig goed niet tegelijkertijd met de beëindiging van de werken geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen plaatsvinden, waarbij de klant een voorbehoud kan maken voor het niet geleverde.
 5. Onderhoud

  • Tenzij anders overeengekomen tussen partijen, zijn de overeenkomsten met betrekking tot onderhoud aangegaan voor een duur  van 1 jaar, telkens met ingang op 1 januari om te eindigen op 31 december van het betreffend jaar, overeenkomstig de bepalingen van de desbetreffende overeenkomst.  Elk der partijen kan de onderhoudsovereenkomst per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden.  Bij gebreke aan (tijdige) opzegging wordt de onderhoudsovereenkomst  telkens stilzwijgend vernieuwd voor een periode van 1 jaar, waarbij de onderhoudsprijs jaarlijks geïndexeerd wordt.
 6. Prijs

  • Een prijsopgave door partij LBP verbindt partij LBP niet en partij LBP behoudt zich het recht voor om die op elk moment in te trekken of te herzien.
  • De voor de werkzaamheden en / of te leveren goederen verschuldigde prijs wordt weergegeven op de offerte van partij LBP.  Tenzij anders vermeld, zullen btw en andere belastingen, taksen of toeslagen ten laste van de klant zijn en aan de prijs worden toegevoegd.
  • Partij LBP behoudt zich ten alle tijde het recht voor om de prijzen te wijzigen ter compensatie van de inflatie en / of kostenstijgingen inclusief, maar niet beperkt tot, kosten van goederen, stoffen, transport, brandstof, arbeid of overheadkosten, de toename of heffing van belastingen en taksen en de schommeling van wisselkoersen
 7. Betalingsmodaliteiten

  • In geval van uitvoering van een werk, met inbegrip van de te leveren goederen, gebeurt de betaling van de prijs in 4 termijnen :
  • – 10 % van de prijs bij het aanvaarden van de offerte, al dan bestelling
  • – 30 % van de prijs bij de aanvang van de werken
  • – 50 % van de prijs bij levering goederen
  • – 10 % van de prijs bij de oplevering
  • De prijs van de meerwerken, die niet in de offerte / bestelling werden opgenomen, worden gefactureerd bij het uitvoeren van de werken, al dan levering van de goederen en zijn contant betaalbaar.
  • In geval er enkel goederen geleverd worden, wordt er gefactureerd op datum van de levering van de goederen, welke factuur betaalbaar is op 10 dagen.
  • In geval van uitvoering van onderhoudsovereenkomsten gebeurt de betaling als volgt :
  • facturatie op datum van aanvang van het servicecontract voor het volledige bedrag
  • maandelijkse facturatie van de geleverde producten en onderdelen
  • De facturen moeten zonder aftrek of korting in hun geheel worden betaald, zoals bepaald op de offerte, bestelbon of de factuur van partij LBP.  De betalingstermijn is essentieel voor alle overeenkomsten tussen partij LBP en de klant.
  • Tenzij anders overeengekomen werd, dienen de facturen contant, al dan binnen de 10 dagen na factuurdatum, betaald te worden.
  • Indien de betaling niet gebeurt binnen de gestelde termijn, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 10verschuldigd vanaf de datum van de factuur tot de ontvangst van het volledige bedrag, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 12 %, met een minimum van 125,00 euro.  Alle eventuele bijkomende invorderingskosten, zoals advocaatkosten, vallen eveneens ten laste van de klant.
  • De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen van de klant tot gevolg, zelfs de niet vervallen facturen, zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden.
  • Bij niet – betaling van een factuur heeft partij LBP van rechtswege en zonder ingebrekestelling het recht de uitvoering van het werk of de levering van goederen op te schorten.
  • De betaling van een gedeelte van de gefactureerde bedragen, geldt als aanvaarding van de facturen.
  • Bij annulatie van een bestelling of verbreking van de overeenkomst door de klant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 35 %van de bruto waarde van de geannuleerde bestelling of verbroken overeenkomst.
 8. Eigendomsvoorbehoud

  • Alle geleverde goederen blijven eigendom van partij LBP totdat de klant alle verplichtingen met partij AT is nagekomen en de goederen volledig betaald werden. De klant verbindt er zich toe de goederen niet te vervreemden voor de volledige betaling aan partij LBP.
 9. Klachten – protesten

  • Klachten dienen door de klant binnen de 8 dagen na voltooiing van de werken of de levering van de goederen schriftelijk aan partij LBP gemeld te worden.  De klacht dient duidelijk omschreven te zijn, zodat partij LBP de nodige stappen kan ondernemen om de  klacht, zo deze gegrond zou zijn, te verhelpen.
  • Klachten zijn in geen geval gegrond indien de klant de uitgevoerde werken of geleverde goederen niet met de normale zorg die van hem mag verwacht worden, heeft behandeld.
  • Het indienen van een klacht ontslaat de klant echter niet van zijn betalingsverplichting.
 10. Garanties en aansprakelijkheid

  • Partij LBP geeft een garantie van 1 jaar, tenzij anders schriftelijk met de klant werd overeengekomen, dit vanaf de beëindiging van de uitgevoerde werken en / of de levering van de goederen, macht en de hierna vernoemde situaties.
  • Schade aan elektrische installaties, beregeningscomputers of pompen kan niet worden verhaald op partij LBP, wanneer deze schade het gevolg is van trillingen,  storingen op het elektriciteitsnet. chemische stoffen, stralingen, verkeerde handelingen van de klant of  overmacht
  • In geval van gebreken in het geleverde goed zal de klant enkel aanspraak kunnen maken op vervanging door een gelijkwaardig goed zonder enig verder recht op schadevergoeding.
  • Partij LBP garandeert niet dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de klant ze aanwendt, ook al heeft de klant  kennis van dat doel.
  • Partij LBP is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een lichte en / of gewone fout vanwege haar en / of haar aangestelde, of fouten of tekortkomingen van de klant.  Partij LBP zal bij verzuim niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor economisch verlies, verlies van een opportuniteit of elk bijzonder onrechtstreeks verlies.
  •  Partij LBP is niet aansprakelijk voor verzakkingen in de door haar aangelegde verharde plaatsen, indien de verzakkingen te wijten zijn aan niet gepast gebruik door de klant of derden.
  • De eventuele aansprakelijkheid van partij LBP is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan 10 % van de waarde van de offerte / bestelling.  De klant vrijwaart partij LBP voor alle aanspraken van derden die schade lijden ingevolge de uitvoering van de overeenkomst en die aan de klant toerekenbaar zijn.
 11. Overmacht

  • Partij LBP kan jegens de klant in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van haar verplichtingen in situaties van overmacht (force majeure).
  • Onder overmacht wordt ondermeer, doch niet beperkend, verstaan :  weers- en klimatologische omstandigheden, blikseminslag overstroming, storm, ongeval, brand, moeilijkheden of toegenomen kosten bij het vinden van werklui, welk danige omstandigheid in de samenwerking met onderaannemers, stoffen of vervoer, of andere omstandigheden die de uitvoering van de werken of levering van de goederen via de normale toevoer- of productiekanalen bemoeilijken.
  • In omstandigheden van overmacht kan partij LBP de overeenkomst beëindigen of de levering van goederen aan de klant annuleren, of  kan partij LBP, met instemming van de klant, de uitvoering van de werken en / of levering van de goederen volgens andere overeengekomen termijnen uitvoeren, al dan leveren.
 12. Intellectuele eigendomsrechten

  • Partij LBP behoudt zich het auteursrecht voor op alle opgemaakte stukken zoals adviezen, ontwerpen, tekeningen. schetsen en dergelijke. Deze blijven eigendom van partij LBP en mogen door de klant niet worden gekopieerd, openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van partij LBP.
 13. Geldigheid

  • De mogelijke nietigheid van éen of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt in geen geval de geldigheid van de overeenkomst of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden in hct gedrang.
 14. Recht en Bevoegdheid

  • Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst.
  • Mogelijke betwistingen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden ingeleid ofwel voor de bevoegde rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van partij LBP of deze van de plaats van klant.  Enkel partij LBP bepaalt voor welk rechtbank de zaak zal ingeleid worden